Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga zorgzaam met uw persoonlijke en medische gegevens om, teneinde uw privacy te waarborgen.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toe stemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard , zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota, zo mogelijk, kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling, d.w.z. gezondheidsconsult.
De kosten van het consult

Adresgegevens

Wellnesspower
Hartingstraat 288 
3511HV Utrecht 

Contactgegevens

  0302341839

    06 20 15 76 53  

  wellnesspower@casema.nl

KvK: 51834731

Privacyverklaring

Gezondheid? Wellnesspower! Voed je innerlijke kracht!